Lidmaatschap

Om lid te worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met:

H. Dorgelo
0524 532548
penningmeester@ogvschoonebeek.nl

De contributie bedraagt € 27,50 per jaar.
Voor jeugdleden bedraagt dit € 13,75 per jaar.

U wordt lid per 1e van de maand nadat uw contributie is betaald. U kunt per direct ook ringen bestellen. Deze dienen direct opgegeven en betaald te worden bij inschrijving als nieuw lid.
Nieuwe leden betalen hun contributie via een automatische bank/giro overschrijving.

Lid kan iedereen worden die woonachtig is in de zuidoosthoek van Drenthe.
Wij adviseren leden die woonachtig zijn in een plaats waar een vogelvereniging gevestigd is bij deze vereniging lid te worden.
Mocht dit problematisch zijn dan kunnen wij u, met opgave van reden, voordragen als nieuw lid in de eerst volgende bestuur of ledenvergadering waarna wij u het besluit hierover zullen meedelen.
Wij accepteren geen dubbele leden, dus geen leden van andere verenigingen welke zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Wel kunt u zich over laten schrijven van een andere vereniging naar onze vereniging.
Neemt u daarvoor eerst contact met ons en uw eigen secretaris op.

Naast een volwaardig lidmaatschap kunt u donateur van onze vereniging worden.
De hoogte van uw donateurschap is minimaal € 27,50 per jaar.
U ontvangt dan wel het maandblad “Onze Vogels” maar geen uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.
U kunt  ringen bestellen en niet deelnemen aan de tentoonstelling.
U hebt geen stemrecht en geen rechten en plichten anders dan het betalen van uw donateurschap. Wel kan u door het bestuur in bepaalde belangrijke zaken om u mening worden gevraagd.

Volwaardige leden hebben stemrecht en de verplichting om jaarlijks minimaal 1 boekje van 25 loten te verkopen ten behoeve van de tentoonstelling.
Zij kunnen tegen de geldende kosten ringen bestellen en kunnen aan alle tentoonstellingen meedoen welke door en onder auspiciën van de NBvV worden georganiseerd.
Kunnen voorstellen indienen en zich binnen de gestelde regels verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie.
Jeugdleden kunnen zich niet verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie.
Jeugdlid ben je tot het kwartaal waarin je 17 jaar wordt.

Wij verwachten van de leden dat zij actief deelnemen aan het verenigingsleven en een constructieve bijdrage leveren aan de te organiserende activiteiten.

Ieder lid wordt via een convocatie uitgenodigd voor de ledenvergadering op deze convocatie staat een agenda en eventuele toelichtingen op de agendapunten.
Meestal is de achterzijde voorzien van nadere mededelingen of stukjes welke betrekking hebben op onze hobby.
Indien u een e-mailadres heeft zullen wij u via e-mail deze agenda toelaten komen. Leden met alleen maar een 06 nummer worden door bestuur niet gebeld dit om de prive telefoonkosten van de bestuursleden niet zwaardeer te belasten dan nodig zij zullen indien mogelijk worden benaderd via e-mail.
Nieuwe pas beginnende leden evenals jeugdleden worden indien zij dat wensen door vrijwilligers bijgestaan in hun hobby.
Te denken valt aan het koppelen van stellen, het ringen van jonge vogels, het africhten van de vogels voor de tentoonstelling, het gezamenlijk bespreken van ziekte beelden en de voorkoming van deze, het gezamenlijk inenten van kanaries of kwartels en duiven tegen diverse ziekten, het adviseren bij volière bouw, het zoeken van de juiste voedsel samenstelling, enz.

U kunt de volledige statuten en het huishoudelijk reglement afdrukken en inzien als u ~!!!!!!!~ klikt. Ook is het mogelijk als u contact opneemt met onze secretaris dat u via e-mail een exemplaar krijgt toegezonden. Als u geen internet of e-mail adres heeft wordt u een exemplaar verstrekt op de eerst volgende vergadering. Vraag hierna mochten wij dit vergeten. Als bestuur gaan wij er vanuit dat u op de hoogte bent van de inhoud van deze statuten en reglementen.