Algemeen

Welkom bij Onze gevleugelde vrienden te Schoonebeek

De vogelvereniging “Onze Gevleugelde Vrienden” bestaat sinds 1953. Ze werd opgericht in hotel de Wolfshoeve in Schoonebeek waar ze, na een tussen jaar in de Gasterij, weer haar vergaderingen en afdelingstentoonstelling houdt. De vereniging telt op dit moment 2012 ± 40 leden waaronder 1 jeugdlid. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).

De contributie bedraagt € 27.50 per jaar incl. de bondscontributie.

Jeugdleden betalen de helft van de contributie. Jeugdlid ben je tot het kwartaal waarin je 17 jaar wordt.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 6 bestuursleden: De Voorzitter, secretaris, penningmeester, ringcommissaris en materieel beheerder. Er een apart tentoonstellingsbestuur welke uit 3 leden bestaat: Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Wij vergaderen ± 8 maal per jaar in de Wolfshoeve te Schoonebeek waar alle leden welkom zijn de vergadering begint om 20.00 uur. Ook aspirant leden zijn welkom als gast.

Zie de agenda pagina op deze site voor data en agenda. In deze vergaderingen zijn er voor de pauze de huishoudelijke zaken aan de orde en na de pauze ± 21.00 uur wordt er over de vogelliefhebberij gepraat.

De afdelingstentoonstelling houden wij in week 47 in de grote zaal van de Wolfshoeve. Voor deelname aan de tentoonstelling moet je lid zijn van de vereniging.

De NBvV is opgedeeld in districten en wij behoren tot het district Drenthe. In 2003 hebben wij de districtstentoonstelling georganiseerd, Zij werd gehouden in de sporthal De Kampen en was een groot succes, een show waar wij en het district met plezier op terug kijken.

Ieder lid krijgt van de bond het maandblad ” Onze Vogels” vol wetenswaardigheden en kleurenfoto’s over diverse vogelsoorten in A4 formaat. Indien voorradig kunt u een proefexemplaar van “Onze Vogels” via het bestuur verkrijgen.

Via de bond ontvangt u een eigen kweeknummer wat bestaat uit een combinatie van letters en cijfers. Ieder lid kan in de loop van het jaar ringen bestellen bij de ringcommissaris. Ringen is belangrijk voor vogel en liefhebber je vogel wordt namelijk van een registratie mogelijkheid voorzien welke uniek en niet te verwijderen is.

Het lidmaatschap van een vereniging biedt naast het lid zijn van een belangen organisatie het voordeel dat je met mede leden van gedachten kunt wisselen over kweekervaringen en de vogelliefhebberij op zich.

Jeugdleden hebben een aparte benadering om ze met hun hobby op verantwoorde wijze bezig te houden. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zij hebben een aparte hoek in “Onze Vogels” en er is landelijk een Jeugd commissie actief welke voor de jeugd allerlei activiteiten organiseert.

Wij hopen u hiermee een indruk te hebben gegeven van onze vereniging en haar activiteiten.